Gebruiksvoorwaarden

Op dit tabblad vind je alle informatie en relevante terminologie over:

Door op de links hierboven te klikken, krijg je snel toegang tot de informatie waarin je geïnteresseerd bent.


De website

Op deze pagina (en op andere pagina’s) worden de gebruiksvoorwaarden voor de website www.care-club.com/nl (‘website’) beschreven. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je de website gebruikt. Door de site te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je niet kunt instemmen met de voorwaarden, gebruik de website dan niet.

Over ons

De website wordt beheerd door BSH Huishoudapparaten B.V. (‘BSH’). Meer informatie over BSH vind je onder Contact- en bedrijfsgegevens.

Gebruik van de website

Je mag deze website alleen voor rechtmatige doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan de website te gebruiken:

a) op een manier die relevante nationale of internationale wet- en regelgeving schendt
b) voor het doelbewust verzenden van bestanden met virussen, Trojaanse paarden, worms, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere malware of vergelijkbare computercode die bedoeld is om de werking van software of hardware te beïnvloeden.

Bovendien geef je hiermee te kennen dat je de website niet zult gebruiken om:

a) spam of ongevraagde e-mails te versturen
b) jezelf voor te doen als vertegenwoordiger van BSH
c) koppen te wijzigen of op andere manier de inhoud van de website te veranderen om informatie over de oorsprong van de website of inhoud van de website zelf te verbergen
d) Misleidende informatie te verstrekken over jouw relatie met zekere personen of bedrijven
e) te handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op het vermogen van anderen om de website te gebruiken
f) criminele activiteiten te ontplooien
g) informatie te publiceren of te verspreiden die inbreuk maakt op de rechten van anderen of zulke rechten schendt, of die illegaal, beledigend, vulgair of anderszins aanstootgevend is of reclames of aanbiedingen voor producten of diensten bevat
h) persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan zonder hun expliciete toestemming
i) de rechten van gebruikers om hun toestemming zoals beschreven in lid h in te trekken, te beperken.

Als je de gebruiksvoorwaarden van BSH overtreedt, kun je aansprakelijk worden gehouden voor schade die BSH en geaffilieerde bedrijven daardoor hebben ondervonden.

Intellectuele eigendomsrechten

BSH is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website. Je mag deze informatie op deze website alleen lezen, kopiëren of gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dat recht impliceert geenszins de overdracht van eigendom over (kopieën van) die informatie. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan de informatie of de informatie voor commerciële doeleinden mag reproduceren, verspreiden, openbaar maken of anderszins gebruiken of overdragen. Je mag ook niet gebruikmaken van de illustraties, foto’s, grafische elementen of video- of audiobestanden zonder de bron ervan te vermelden. De informatie op deze website mag zonder toestemming vooraf van BSH niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Door de website te gebruiken verklaar je aan alle internationale en lokale copyrightwetgeving te voldoen en het onrechtmatig verspreiden of kopiëren van de informatie zult voorkomen.

Links en informatie op de website

BSH geeft geen garanties aangaande de accuratesse van links of andere informatie op de website. BSH geeft geen garanties aangaande de accuratesse of volledigheid van de informatie/inhoud of de betrouwbaarheid van aanbevelingen, opinies, beweringen en andere informatie die op de website zijn gepubliceerd of via de website worden verspreid. Alle informatie is gepubliceerd en bedoeld om te worden gebruikt met inachtneming van het feit dat BSH niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enigerlei verliezen, schade of onkosten die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, voortkomen uit het gebruik van of vertrouwen op zulke informatie. BSH ontkent alle (impliciete dan wel expliciete) toezeggingen en garanties, waaronder, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en garanties dat de informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden of de werking van (de informatie op) de website, met uitzondering van die gevallen waarin de wet dat niet toestaat.

BSH kan niet garanderen dat de website, de server waarop de website wordt gehost of de door BSH verzonden digitale boodschappen vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Het opnemen van links naar websites betekent niet dat BSH of de website steun biedt aan, samenwerkt/verbonden is met of recht heeft op het gebruik van handelsmerken, servicemerken, logo’s of copyrights die verschijnen in of na het gebruiken van de links, of dat de handelsmerken, badges, logo’s of copyrights van BSH of geaffilieerde bedrijven of dochterondernemingen rechtmatig mogen worden gebruikt op de gelinkte webpagina’s.

Plicht tot verliesbeperking

Zonder dat dit invloed heeft op de beperking van aansprakelijkheid zoals gestipuleerd in deze gebruiksvoorwaarden, moet je alle redelijke maatregelen treffen voor het beperken van verliezen die voortkomen uit claims of vorderingen (bijv. m.b.t. onachtzaamheid of contractbreuk) die je vertegenwoordigt of tegen BSH inbrengt.

Externe links naar de website

Alle links naar de website moeten door BSH schriftelijk worden goedgekeurd, behalve als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) De link bevat enkel de tekst ‘BSH’ en bevat geen handelsmerken met copyright van BSH of zijn licentiehouders of -verstrekkers.
b) De link wijst alleen naar www.care-club.com/nl en niet naar pagina’s dieper in de websitehiërarchie.
c) Als de gebruiker op de link klikt, verschijnt de volledige pagina in het browservenster, met volledige (navigatie)functionaliteit, en niet als frame op de linkende webpagina.
d) Het uiterlijk, de locatie en andere kenmerken van de link wekken niet de indruk dat een juridische entiteit of haar activiteiten of producten gekoppeld zijn aan of ondersteund worden door BSH. Ze zijn ook niet ontworpen op een wijze die de met BSH en zijn geaffilieerde bedrijfsnamen en/of handelsmerken geassocieerde goodwill schaadt of verzwakt. BSH mag het recht om naar de website te linken op elk moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Wijzigingen aan en mogelijke onbeschikbaarheid van de website

We streven ernaar de website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment veranderen. BSH mag dan ook op elk moment en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aanbrengen of (foutieve) informatie op (delen van) de website verbeteren of informatie, producten, diensten en prijzen (indien van toepassing) op andere manieren aanpassen. We verwachten van jou dat je deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om jezelf te informeren over eventuele wijzigingen.

Uitval van de website vanwege bijv. onderhoud is van tijd tot tijd mogelijk. BSH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verstoringen of andere problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de website. Indien nodig kan BSH toegang tot de website tijdelijk of gedurende onbepaalde tijd beperken.

Toegang tot de website vanuit gebieden en locaties buiten de Nederlandse landsgrenzen

BSH kan niet garanderen dat de informatie op de website geschikt is voor of beschikbaar is in locaties buiten Nederland. Als je de website buiten Nederland gebruikt, ben jij verantwoordelijk voor het voldoen aan de huidige wetgeving met betrekking tot het websitegebruik.

Persoons- en gebruiksgegevens

BSH verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in ons Informatie voor Gegevensbescherming.

Informatie uploaden naar de website

Informatie die je naar de website uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk. Als je zulke informatie naar BSH stuurt, draag je daarmee alle intellectuele eigendommen over die informatie over aan BSH. BSH is daarna gerechtigd de informatie te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en aan derden ter beschikking te stellen.

BSH behoudt zich het recht voor om door jou geüploade of op de website gepubliceerde informatie op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verwijderen.

Gebruikersaccounts

In bepaalde gevallen moet je een account aanmaken voor toegang tot beschermde delen van de website. Je moet dan een registratieproces doorlopen door volledige en correcte informatie in te voeren, zoals aangegeven door het registratieformulier. Ook moet je een wachtwoord kiezen. Je bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden en beschermen van je wachtwoord en andere accountgegevens. Je bent ook verantwoordelijk voor alle handelingen die met jouw account worden verricht. Je stemt ermee in dat je BSH meteen op de hoogte stelt van niet-geautoriseerd gebruik van je account of enig andere beveiligingsinbreuk. BSH is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die worden geleden in het geval iemand anders jouw wachtwoord of account gebruikt.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder het Nederlandse recht.

Hartelijk dank voor je bezoek aan deze website!


Gebruikersaccounts

Voorwaarden voor het maken van gebruikersaccounts

Om een abonnement af te sluiten voor de reinigings- en onderhoudsproducten van BSH heb je een gebruikersaccount nodig. Voor het maken van een gebruikersaccount moet je 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen. Je mag je gebruikersaccount op elk moment beëindigen.

Significante wijzigingen aan deze voorwaarden worden digitaal gecommuniceerd en gepubliceerd op www.care-club.com/nl.

Beëindiging

Je mag je gebruikersaccount op elk moment en zonder kennisgeving vooraf beëindigen door onder ‘Mijn profiel’ in te loggen op je account. Onthoud dat je een gebruikersaccount nodig hebt om een abonnement op reinigings- en onderhoudsproducten af te sluiten. Om je gebruikersaccount te beëindigen moet je eerst je abonnement(en) stopzetten. Wij mogen je gebruikersaccount zonder opgaaf van redenen, maar met een opzegtermijn van 4 weken, beëindigen. In uitzonderlijke gevallen mogen we je gebruikersaccount per direct beëindigen. Neem in bijzondere gevallen (bijv. bij overlijden of ziekte) contact op met info-nl@care-club.com.

Jouw persoonlijke informatie

Voor abonnementen op reinigings- en onderhoudsproducten verwerkt BSH bepaalde persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door BSH vind je op het tabblad Informatie voor Gegevensbescherming.

BSH respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je aan BSH verstrekt vertrouwelijk behandelt en volgens de wettelijke voorschriften (laat) verwerk(en). BSH gebruikt deze gegevens om uitvoering te geven aan het abonnement. BSH zal deze persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in het kader van de uitvoering van een abonnement. De persoonsgegevens die in verband met een abonnement worden verzameld, zullen worden verwerkt overeenkomstig de Informatie voor Gegevensbescherming. Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, geef je aan bekend te zijn met de inhoud van deze Informatie voor Gegevensbescherming.

Je kan op elk moment BSH verzoeken je gegevens te wijzigen of te verwijderen (mits de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het abonnement), middels een verzoek per e-mail naar: dataprotection@care-club.com .

Wijzigingen

BSH behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment (delen van) deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is aan jou om je te informeren over de huidige gebruiksvoorwaarden.

Voorwaarden voor het gebruik van de website

De informatie die we op deze website plaatsen, proberen we zo accuraat mogelijk te houden. BSH kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor de accuratesse van de informatie, links of ander materiaal op de website. BSH kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten of omissies in de website-inhoud. Alle informatie is gepubliceerd en bedoeld om te worden gebruikt met inachtneming van het feit dat BSH niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enigerlei verliezen, schade of onkosten die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, voortkomen uit het gebruik van of vertrouwen op zulke informatie.

BSH behoudt zich het recht voor om deze informatie te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen of te verbeteren. Uitval van de website vanwege bijv. onderhoud is van tijd tot tijd mogelijk. BSH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verstoringen of andere problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de website.

Copyright

De inhoud van deze website is het eigendom van BSH en wordt wettelijk beschermd. Deze informatie mag zonder expliciete toestemming van BSH niet worden gereproduceerd, overgedragen, gekopieerd, verspreid of opgeslagen.


E-shop voor abonnementen op reinigings- en onderhoudsproducten

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je een abonnement op de reinigings- en onderhoudsproducten van BSH Huishoudapparaten B.V. (‘BSH’) afsluit. Naar onze reinigings- en onderhoudsproducten wordt in deze gebruikersvoorwaarden verwezen als ‘product’ of ‘producten’. Door producten bij ons te bestellen geef je aan in te stemmen met de voorwaarden.

Om je bestelling af te handelen moeten we bepaalde gegevens over jou verzamelen en opslaan. We werken ook samen met dienstverleners (bezorg- en incassobedrijven) en mogen jouw persoonsgegevens met die bedrijven delen als dat nodig is om de bestelling af te ronden. Meer informatie over hoe we met cookies en persoonsgegevens omgaan, vind je in onze Informatie voor Gegevensbescherming.

1) Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de aanschaf en levering van productabonnementen. De levering van onze producten kan alleen worden gedaan op afleveradressen binnen Nederland.

In het geval van verkoop aan particulieren gelden de bepalingen van de relevante wetgeving voor verkoop aan consumenten en kopen op afstand.

Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

2) Abonnementen

De website vermeldt bij productabonnementen de aanbevolen bezorgintervallen per jaar, maar je mag elke gewenste bezorginterval kiezen: van maandelijks tot jaarlijks. Er zal een pakketje bij je thuis worden bezorgd met de door jou gekozen interval. Het productabonnement begint op de dag van de maand waarop je je bestelling (‘verzenddatum’) hebt geplaatst. Dat betekent dus dat als je je productabonnement op 5 maart hebt afgesloten en hebt aangegeven dat je het product om de zes maanden wilt ontvangen, 5 maart en 5 september als verzenddata worden gebruikt. Je mag er op elk moment voor kiezen om de bezorginterval of het product zelf te veranderen. Je doet dit door de wijziging/opzegging direct aan te geven via je gebruikersaccount. Abonnementen moeten ten minste twee werkdagen vóór de volgende bezorgdatum worden opgezegd.

3) Verzenden en bezorgkosten

Bestelde producten worden in hun oorspronkelijke versie bezorgd. BSH behoudt zich het recht voor om kleine technische wijzigingen aan te brengen die geen invloed hebben op de werking van het product. Bezorgen duurt meestal 3 tot 4 werkdagen, berekend vanaf de verzenddatum. BSH streeft ernaar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt een bericht. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

De bezorgkosten per bezorging zijn als volgt:
Gratis verzending vanaf 10€. Anders bedraagt verzending 5.00€.

4) Betaling

De betaling voor productabonnementen geschiedt via creditcard, incasso of iDEAL en wordt afgehandeld door Stripe en Mollie, de incassopartners van BSH. De betaling wordt afgeschreven op de verzenddatum. Voor de betaling gelden de gebruiksvoorwaarden van Stripe (meer informatie vind je hier) en Mollie (meer informatie vind je hier).

5) Producten retourneren

Bij het retourneren van producten mag BSH u 5.00€ in rekening brengen voor administratie- en verzendkosten.

6) Beschadigde en defecte producten

Schade aan verzonden producten moet binnen 7 dagen na ontvangst van het product gemeld worden bij info-nl@care-club.com, inclusief foto’s van de buitenste en binnenste verpakking en het product zelf, of telefonisch, bij de BSH-klantenservice op 088-4244000. Schade omvat zowel zichtbare als onzichtbare schade, wat betekent dat je het product uit de verpakking moet halen en zorgvuldig moet inspecteren. Vergeet niet om in het geval van schade tijdens verzenden alle verpakkingen te bewaren.

7) Recht van retour

Als particuliere klant heb je bij verkoop op afstand 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in op de dag waarop je het product volgens het gekozen abonnement zou moeten ontvangen. Je bent verplicht het product zorgvuldig te inspecteren. Je mag de verpakking van het product niet onnodig beschadigen om het uiterlijk en functioneren van het product te inspecteren. Als je het product onnodig beschadigd, heeft BSH recht op vergoeding door waardevermindering van het product. Onthoud dat het verzendetiket op de verpakking heel moet blijven. Als je gebruik wilt maken van je recht van retour, neem dan binnen de gestelde periode van 14 dagen contact op via info-nl@care-club.com / 088-4244000. Je ontvangt dan een retourneringscode.

Producten moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de retourneringscode worden geretourneerd. De pakbon of factuur moet samen met het geretourneerde product worden verstuurd en de retourneringscode moet duidelijk zichtbaar zijn. Schade ten gevolge van een gebrekkige verpakking wordt niet vergoed. Retourneren is niet mogelijk als gebruik wordt gemaakt van contante betaling bij aflevering.

We raden aan producten met track-and-trace-code of volgens de aanbevolen verzendmethode te retourneren. Dit is belangrijk, voor het geval de producten verdwijnen of beschadigd raken. Jij bent als klant verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van producten.

Restitutie van geretourneerde producten vindt doorgaans meteen plaats na ontvangst, controle en goedkeuring door BSH, maar niet later dan 14 dagen na ontvangst van de producten. In het geval van miskoop zal het factuurbedrag minus de retourneringskosten worden terugbetaald. In het geval van defecte producten zal het factuurbedrag plus de verzendkosten worden terugbetaald, inclusief een reeds betaalde retourneringsbon.

8) Bedrijfsaankopen

Als je producten bestelt via een bedrijf of een bedrijfsnaam op het bestelformulier gebruikt, geldt de wetgeving voor zakelijke inkoop; de hierboven vermelde bedenktijd geldt dan niet.

9) Verantwoordelijkheid

BSH gaat ervan uit dat je over de benodigde kennis beschikt om het bestelde product te gebruiken. Jij bent verantwoordelijk voor het op juiste wijze installeren en gebruiken van het product.

10) Wijziging van leveringsvoorwaarden en het abonnement stopzetten

BSH heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De huidige gebruiksvoorwaarden vind je op de website. Het is belangrijk dat je de voorwaarden regelmatig controleert. BSH zal je ten minste 14 dagen van tevoren via e-mail op de hoogte brengen van materiele wijzigingen, zoals wijzigingen aan prijzen, kosten en bezorgtijden. Als je niet instemt met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, heb je het recht de overeenkomst te beëindigen (zie hierboven voor meer informatie). Als je de overeenkomst niet beëindigt, gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden . Niet-materiele wijzigingen gaan per direct in.

BSH behoudt zich het recht voor productabonnementen op elk moment stop te zetten; hierbij wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.

11) Contactgegevens

Je mag altijd contact met ons opnemen als je nog vragen hebt! Onze contactgegevens vind je onder colofon.

Kwetsbaarheid melden

Heb je een kwetsbaarheid ontdekt in onze producten, website of privacy? Meld ons dat svp direct via deze link.

20% korting op je eerste bestelling?

Ja, graag!

Kies de gewenste frequentie en het gewenste aantal