Användarvillkor

Användarvillkor

Under denna flik har vi samlat all information och alla relevanta villkor som rör:

Genom att trycka på länkarna ovan, kan du snabbt och enkelt få tillgång till information under just det avsnitt som du är intresserad av.


Hemsidan

Denna sida (tillsammans med övriga villkor som anges på på denna hemsida) beskriver de villkor som gäller för användandet av hemsidan www.care-club.com/se (”Webbsidan”). Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda Webbsidan. Genom att använda Webbsidan, accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda Webbsidan.

Information om oss

Webbsidan administreras av BSH Home Appliances AB (”BSH”). För mer information om BSH, vänligen se Kontakt- och bolagsinformation.

Din användning av Webbsidan

Du får endast använda Webbsidan för lagliga ändamål. Du får inte använda Webbsidan:

a) på ett sätt som bryter mot gällande nationell eller internationell lag eller förordning
b) i syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt
c) genom att medvetet överföra uppgifter, skicka eller överföra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangentloggare, spyware, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkoder som syftar till att påverka driften av någon programvara eller hårdvara.

Härtill intygar du att du inte kommer att använda Webbsidan för att:

a) sprida skräppost eller obeställt e-postmaterial
b) utge dig för att representera BSH
c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera innehållet på Webbsidan för att dölja dess ursprung eller material som sickas via Webbsidan
d) lämna falska uppgifter om din anknytning till personer eller företag
e) agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjligheter att använda Webbsidan
f) ägna dig åt brottsliga aktiviteter
g) publicera eller sprida material som är ett brott mot eller inkräktar på andras rättigheter eller som är olagligt, kränkande, att räkna som förtal, vulgärt eller på annat sätt stötande eller som innehåller reklam för eller anbud kopplade till produkter eller tjänster
h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare utan deras uttryckliga godkännande
i) bryta mot användares rätt att dra tillbaka sådana godkännande som beskrivs i h).

Om du bryter mot BSH:s användarvillkor är du ersättningsskyldig för den skada BSH och dess närstående bolag kan komma att drabbas av till följd av dina handlingar.

Immateriella rättigheter

BSH är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter som finns på Webbsidan och som publiceras på den. Du får lov att ta del av, hämta och/eller använda information på Webbsidan uteslutande för personligt och icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte en överlåtelse av äganderätten till materialet eller till kopior av materialet. Notera att du inte får göra några som helst ändringar i materialet, du får inte reproducera, sprida, offentligt visa eller spela upp eller på annat sätt använda eller förmedla det till allmänheten eller i kommersiellt syfte. Du får inte heller använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik utan att ange källan. Materialet på Webbsidan får inte användas för kommersiella ändamål utan att inhämta BSH:s godkännande i förväg.

Genom att använda Webbsidan förbinder du dig att följa all internationell och lokal upphovsrättslig lagstiftning samt att förhindra otillåten distribution och kopiering av materialet.

Länkar samt information på Webbsidan

BSH gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i länkar eller annan information som finns på Webbsidan. BSH lämnar inga garantier beträffande materialets/innehållets korrekthet eller fullständighet, ej heller beträffande tillförlitligheten hos rekommendationer, åsikter, uttalanden och annan information som visas eller sprids via Webbsidan. All information tillhandahålls och är avsedd att användas med insikten om att BSH inte kan hållas ansvarig för förlust, skadeståndsskyldighet, skada eller kostnad av något som helst slag som uppkommer helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av användning eller förlitande på sådan information eller på sådan person. BSH friskriver sig uttryckligen från varje form av utfästelser och garantier, uttryckliga och underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, försäkringar om att innehållet inte inkräktar på tredje parts rättigheter eller beträffande driften av Webbsidan och innehållet, med undantag för de områden där lagen så förbjuder.

BSH garanterar inte att Webbsidan eller servrar där Webbsidan ligger eller elektroniska meddelanden som skickas av BSH är fria från virus eller andra skadliga inslag.

Tillhandahållande av länkar ska inte tolkas som att BSH eller Webbsidan stöder, samarbetar med, är knutet till eller har juridisk rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som visas i eller som kan öppnas via länkarna eller att länkande webbsidor har rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som tillhör BSH eller dess närstående bolag eller dotterbolag.

Skyldighet att begränsa förluster

Utan inverkan på den ansvarsbegränsning som finns angiven i dessa användarvillkor, ska du vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa dina förluster som uppstår i samband med skadeståndsanspråk eller en process (oavsett om det gäller försummelse, avtalsbrott eller något annat) som du framställer eller inleder gentemot BSH.

Externa länkar till Webbsidan

Alla länkar till Webbsidan måste först godkännas skriftligen av BSH, utom i följande fall;

a) länken innehåller enbart texten ”BSH” och innehåller inte något av BSH eller dess licenstagares/licensgivares upphovsrättsskyddade varumärken
b) länken pekar enbart till www.care-club.com/se och inte till sidor längre ner i webbplatshierarkin
c) när användaren klickar på länken visas sidan i fullskärm i ett webbläsarfönster med fullständiga funktioner och komplett navigering, inte som en ram på den länkade webbsidan
d) länkens utseende, placering och övriga egenskaper ger inte det falska intrycket att en juridisk enhet eller dess aktiviteter eller produkter är knutna till eller stöds av BSH och är inte heller utformade på ett sätt som kan skada eller urvattna den goodwill som är förknippad med BSH eller dess närstående bolags namn och varumärken. BSH förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande dra tillbaka rätten att länka till Webbsidan.

Ändringar på och eventuella driftstopp av Webbsidan

Vi strävar efter att uppdatera Webbsidan regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. BSH förbehåller sig därför rätten att när som helst göra ändringar i, korrigera fel eller utlämnanden i delar av Webbsidan, göra andra ändringar på Webbsidan eller i de material och produkter, tjänster och priser (i förekommande fall) som finns beskrivna på Webbsidan utan föregående meddelande. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella förändringar vi gjort.

Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på hemsidan. BSH ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på hemsidan. Om behov uppstår, kan BSH avbryta tillgång till Webbsidan eller stänga den på obestämd tid.

Tillgång till Webbsidan från områden och platser utanför Sveriges gränser

BSH lämnar inga garantier om huruvida materialet på Webbsidan är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför Sverige och tillgång till det från områden där innehållet är olagligt förbjuds härmed. Om du använder Webbsidan från platser utanför Sverige ansvarar du själv för att uppfylla gällande lagstiftning på platsen.

Information om dig och om dina besök på Webbsidan

BSH behandlar information om dig i enlighet med vår Dataskyddsinformation.

Uppladdning av material på Webbsidan

Allt eventuellt material du laddar upp på Webbsidan betraktas som icke-konfidentiell och i samband med att du lämnar ut sådant material till BSH överlämnar och överför du alla immateriella rättigheter till sådant material till BSH och BSH har därför rätt att använda, kopiera, distribuera och lämna ut sådant material till tredje part.

BSH förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort eventuellt material och uppgifter som du laddat upp/publicerat på Webbsidan.

Användarkonton

Du kan i vissa fall vara tvungen att öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av Webbsidan. Du måste då genomgå en registreringsprocess genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med det aktuella registreringsformuläret. Du ombeds i så fall också att välja ett lösenord. Du bär själv hela ansvaret för att ditt lösenord och konto förblir hemliga och skyddade. Du bär även hela ansvaret för alla aktiviteter som utförs på kontot. Du förbinder dig att genast underrätta BSH om obehörig användning av kontot eller andra säkerhetsintrång. BSH ansvarar inte för eventuella förluster som drabbar dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Tillämplig lag

Din användning av Webbsidan och dessa användarvillkor är underställd svensk materiell rätt utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tack för att du besöker Webbsidan!


Användarkonto

Villkor för skapande av Användarkonto

För att kunna prenumerera på BSH rengörings- och underhållsprodukter behöver du ha ett Användarkonto. För att kunna skapa ett Användarkonto måste du ha fyllt 18 år. Du kan när som helst avsluta ditt Användarkonto.

Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och läggs ut på www.care-club.com/se.

Uppsägning

Du kan när som helst utan någon uppsägningstid avsluta ditt Användarkonto genom att logga in på ditt konto under min profil. Vänligen notera att du behöver ett Användarkonto för att kunna prenumerera på underhålls- och rengöringsartiklar. För att kunna säga upp ditt Användarkonto behöver du alltså ha sagt upp din prenumeration. Vi kan avsluta ditt Användarkonto utan angivande av skäl med en uppsägningstid på fyra veckor. Vi har rätt att avsluta ditt Användarkonto med omedelbar verkan på grund av extraordinära omständigheter. Om särskilda omständigheter föreligger (t.ex. vid dödsfall, sjukdom eller liknande), går det även bra att kontakta oss via careline-se@bshg.com vid avslutning av ditt Användarkonto.

Dina personuppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla prenumeration av rengörings- och underhållsprodukter  kommer du behöva lämna vissa personuppgifter till BSH. För mer information om BSH:s personuppgiftsbehandling se fliken Dataskyddsinformation

Ändringar

BSH förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt göra ändringar i, göra tillägg till eller avlägsna hela eller delar av dessa legal notices. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad på gällande villkor.

Villkor för användning av Webbsidan

Informationen på Webbsidan är så långt som möjligt korrekt vid publicering. BSH gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i informationen, länkar eller annan information som hämtas från hemsidan. BSH påtar sig inte heller något ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnade uppgifter i innehållet på hemsidan. All information tillhandahålls och är avsedd att användas med insikten om att BSH inte kan hållas ansvarig för förlust, skadeståndsskyldighet, skada eller kostnad av något som helst slag som uppkommer helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av användning eller förlitande på sådan information eller på sådan person.

BSH förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller rättelser utan föregående meddelande. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på hemsidan. BSH ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på hemsidan.

Copyright

Innehållet på denna hemsida tillhör BSH och är skyddat enligt lag. Informationen får ej, förutom där annat anges, reproduceras, överföras, kopieras, distribueras eller lagras utan särskilt tillstånd från BSH.


E-shop för prenumeration av rengörings- och underhållsprodukter

Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser noggrant innan du lägger en beställning av prenumeration av rengörings- och underhållsprodukter från BSH Home Appliances AB (”BSH”). Rengörings- och underhållsprodukter benämns i dessa villkor som ”Produkt” eller ”Produkter”.

För att kunna hantera ditt köp, kommer vi att behöva samla in och lagra vissa av dina personuppgifter. Vi samarbetar även med ett antal tjänsteleverantörer (transportombud och tjänster för betalnings- och fordringshantering) och kan komma att dela personuppgifterna när det är nödvändigt för att fullfölja ditt köp. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och cookies hittar du i vår Integritetspolicy.

Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser noggrant innan beställning sker av produkter. Genom att beställa Produkter från oss accepterar du dessa villkor och bestämmelser.

  1. Allmänt

Dessa leveransvillkor gäller för köp och leverans av prenumeration av produkter. Leverans av prenumeration av Produkter kan endast ske till leveransadress inom Sverige.

Vid försäljning till enskilda konsumenter gäller alltid Konsumentköplagens bestämmelser, liksom distans- och hemförsäljningslagen.

BSH kan komma att komplettera och ändra dessa leveransvillkor och publicera uppdaterade villkor på denna sida.

2) Prenumeration

På Websidan anges rekommenderad leveransintervall per år för prenumeration av aktuell Produkt men du kan själv välja vilken leveransintervall du vill ha – allt ifrån varje månad, varannan månad, var tredje månad osv. till en gång per år. En förpackning kommer att levereras till dig enligt det intervall du valt. Din prenumeration av produkt kommer att utgå ifrån det datum på månaden som du lägger din prenumerationsbeställning (”sändningsdagen“). Detta innebär att om du t.ex. lägger din prenumerationsbeställning av Produkt den 5 mars och anger att du vill ha den var sjätte månad, planeras dina sändningsdagar vara 5 mars och 5 september varje år. Du kan när som helst välja att avsluta, ändra intervall eller produkt i prenumerationen genom att kontakta oss på reservdelar@bshg.com och 0771-112277, eller genom att göra ändringen/uppsägningen direkt i ditt Användarkonto. Vi behöver i sådant fall få information om bytet av intervall/produkt eller att du vill avsluta prenumerationen senast två arbetsdagar före nästa sändningsdag.

3) Leverans och fraktkostnad

Beställda Produkter levereras i sitt originalutförande. BSH förbehåller sig rätten att göra mindre tekniska ändringar som inte påverkar funktionen av Produkten. Leveranstiden är normalt 3-4 arbetsdagar beräknat från sändningsdagen. Levering er till närmaste postkontor i Sverige.

Fraktkostnaden per leverans är följande:

Fri frakt vid beställning över 400kr. Annars är leveranskostnaden 55 kr.

4) Betalningsvillkor

Betalning för prenumeration av produkt sker med betalkort och hanteras av BSH:s betalningspartner Stripe.  Betalning dras på sändningsdagen. För betalning av prenumeration gäller Stripe:s allmänna villkor som du kan ta del av här .

5) Ej utlöst paket

För alla paket som inte löses ut förbehåller sig BSH rätten att debitera dig 200 SEK för uppkomna kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnad.

6) Transportskada eller defekt Produkt

Transportskadade Produkter ska, inom 7 arbetsdagar från att du erhållit Produkten, anmälas till reservdelsskada@bshg.com med bifogade bilder på yttre och inre emballage samt skadan på Produkten eller per telefon till BSH:s kundtjänst på 0771-19 70 00. Som skada räknas både synliga och dolda skador, vilket innebär att du behöver avemballera (ta ur Produkten ur dess förpackning) och inspektera godset noggrant. Tänk på att behålla allt emballage vid transportskada.

7) Ångerrätt och retur

Som enskild konsument har du, när du handlar varor på distans, 14 dagars ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrätten löper från den dag du inom ramen av din prenumeration första gången tar emot Produkten. Du har rätt att försiktigt undersöka produkten. Förpackning får inte brytas i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa artikelns egenskaper och funktion. Om du hanterat Produktens i större utsträckning än som varit nödvändig för att fastställa dess egenskaper och funktion har BSH rätt att få ersättning för den värdeminskning som detta medfört. Observera att etiketten som sitter på förpackningen måste vara intakt. Meddela BSH på nedanstående kontaktuppgifter inom tidsfristen om du vill använda ångerrätten. I samband med detta erhåller du ett returnummer. Konsumentverket tillhandahåller formulär för ångerrätt som kan användas, www.konsumentverket.se.

Eventuell retur av Produkt skall sedan ske inom 14 dagar från det att du erhållit returnumret. Följesedel/faktura ska bifogas returnerad Produkt och returnummer ska tydligt anges. Skada som uppstår till följd av bristfällig emballering återbetalas ej. Returer får ej återsändas mot postförskott.

Vi rekommenderar att du skickar retur med en försändelse som kan spåras eller i rekommenderad försändelse. Det är viktigt om godset skulle försvinna eller skadas. Du som konsument svarar själv för kostnader i samband med retur av varor.

Återbetalning av returnerad Produkt sker utan onödigt dröjsmål efter att den är mottagen, kontrollerad och godkänd av BSH:s Godsmottagning, dock senast 14 dagar efter att returen har mottagits. Vid felbeställd vara sker kreditering med fakturabelopp med avdrag för returfrakt. Vid fellevererad vara sker kreditering av fakturabelopp inkl frakt och du erhåller en förbetald returfraktsedel.

Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av din reklamation, vill vi informera dig om att du har möjlighet att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi deltar i eventuella tvisterättsförfaranden i ARN och följer deras rekommendationer. Postadress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. För gränsöverskridande reklamationer, vänligen använd denna länk: www.arn.se.

8) Företagsköp

När du handlar genom ett företag eller använder ett företagsnamn på kvittot gäller Köplagen, dvs. ångerrätten enligt p. 7 ovan gäller inte. Observera att elektroniska komponenter ej tas i retur.

9) Ansvar

BSH förutsätter att du äger nödvändig kunskap avseende eventuell montering av beställd Produkt. Du ansvarar för att levererad Produkt monteras på ett korrekt/fackmannamässigt riktigt sätt.

10) Ändring av leveransvillkor och uppsägning av prenumeration

BSH har rätt att ändra dessa leveransvillkor från tid till annan. Gällande villkor för prenumeration av Produkter finns tillgängliga på Webbsidan. Det är därför viktigt att du som prenumerant regelbundet tar del av villkoren. Ändringar av materiell betydelse, exempelvis sådana som berör priser, kostnader och leveranstider, ska BSH informera dig per mejl om minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Om du inte accepterar de ändrade villkoren har du rätt säga upp avtalet, se närmare p. 2 ovan. Om du inte har sagt upp avtalet anses du ha accepterat de ändrade villkoren. Ändringar som inte är av materiell betydelse träder i kraft direkt.

BSH förbehåller sig rätten att när som helst säga upp prenumerationstjänsten av Produkter utan något som helst ansvar.

11) Kontaktuppgifter

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor! För kontaktinformation, vänligen se Kontakt- och Bolagsinformation.

Choose the delivery frequency and the quantity